Referat fra ordinær generalforsamling 2017Formand ErlingRisager bød velkommen til de ca. 100 fremmødte medlemmer hvorefter mødet blev indledt med en fællessang: "Godmorgen Lille Land" accompagneret af Joel Pepke Andersen.
Derefter gik man over til at afvikle generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg til bestyrelsen er Ulla-Lise Thim og Jens Christian Jacobsen. Bestyrelsenmedlemmer vælges for 3 år.
På valg som suppleanter er Annelie Hansen og Bo Johansen. Suppleanter vælges for 1 år.
6) Valg af 2 revisorer. På valg er Kirsten Sode og Bent Jacobsen. Revisorer vælges for 1 år.
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt

Ad 1) Bestyrelsen foreslog advokat Bjarne Olesen (BO) som dirigent. BO blev valgt med aklamation.
BO konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og gennemgik dagsordenen, som var i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2) Erling Risager forelagde bestyrelsens beretning for 2016. Der var ingen bemærkninger fra salen til beretningen, og trods dirigentens opfordring ingen oplæg til debat.
Beretningen godkendtes med applaus.

Ad 3) Leif Bruno Hansen gennemgik foreningsregnskabet for 2016. Der blev spurgt om årsagen til faldet i kontingentindtægtenm. Det skyldes et fald på 35 i antallet af medlemmer.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 300,- årligt pr. medlem. Vedtoges.

Ad 5) Ulla-Lise Thim og Jens Christian Jacobsen genvalgtes uden modkandidater.
Bestyrelsen ønskede at opsupplere bestyrelsen til de vedtægtsbestemte maksimalt 7 medlemmer og foreslog Pia Sandemose og Kim Kofod til de ledige poster. Der var ikke yderligere kandidatforslag og de to nævnte blev valgt.
Som suppleanter genvalgtes Annelie Hansen og Bo Johansen uden modkandidater.

Ad 6) Som revisorer genvalgtes Kirsten Sode og Bent Jacobsen uden modkandidater.

Ad 7) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til behandling på genralforsamlingen.

Ad 8) Under dette punkt orienterede Jens Christian Jacobsen om bestyrelsens præliminære planer for en 5-dages tur til Berlin fra den 1. til 5. oktober 2017. Prisniveau kr. 4000,- til kr. 4500,-. Mulighed for at medtage en gæst - et ikke-medlem - ved manglende tilmeldinger. Der var en vejledende håndsoprækning. Ca. 30 medlemmer udtrykte interesse, hvorfor bestyrelsen vil arbejde videre med rejseplanerne. Ingen fra salen ønskede ordet.

Herefter kunne BO konstatere dagsordenen udtømt og afsluttede generalforsamlingen.

Erling Risager takkede dirigenten, revisorerne og pianisten.

Erling Risager og Ulla-Lise Thim gennemgik de indkøbte kunstværker til udlodning.

Herefter var der musikalsk underholdning ved Mette Absalon og Henrik Salina.

Så serverede foreningen sandwiches og der kunne købes drikkevarer til.

Aftenen afsluttedes med udlodning af i alt 15 værker.

Bjarne Olesen, dirigent
Jens Christian Jacobsen, referent

Referat fra  ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORNHOLMS KUNSTFORENING, onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00.
Rønne Bibliotek, store mødesal.
DAGSORDEN:
 

1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.      Fastsættelse af kontingent
5.      Valg af bestyrelse: På valg er Gertrud Hauch-Fausbøll (modtager ikke genvalg), Lone Schiøtz      Nielsen (modtager genvalg)
6.      Valg af 2 suppleanter: Bo Johansen og Anne-Lise Olsen
7.      Valg af 2 revisorer
8.      Indkomne forslag (skal modtages senest 3 dage før generalforsamlingen)
9.      Eventuelt
 
Erling Risager (ER) (formand) bød velkommen til ca. 140 fremmødte medlemmer, og der blev sunget ”Hilsen til forårssolen” akkompagneret af Joel Pepke.
 
Ad 1) Bestyrelsen foreslog Christian Dohn (CD) som dirigent. CD blev valgt uden modkandidat. CD konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og at dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter, hvorefter generalforsamlingen kunne begynde.
 
Ad 2) Erling Risager fremlagde bestyrelsens beretning for 2014. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev taget til efterretning. Beretning vedlagt.
 
Ad 3) Gertrud Hauch-Fausbøll (GHF) fremlagde det reviderede regnskab. Heller ikke her var der efterfølgende spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev godkendt. Regnskab vedlagt.
 
 
 
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret. Dette blev godkendt.
 
Ad 5) GHF og Lone Schiøtz Nielsen (LSN) afgår. GHF ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Leif Bruno Hansen (LBH) til nyt bestyrelsesmedlem. LSN og LBH blev valgt uden modkandidater.
 
Ad 6) Anne Lise Olsen og Bo Johansen blev genvalgt uden modkandidater.
 
Ad 7) Vagn Andersen og Preben Simonsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor Bent Jacobsen og Kirsten Sode, som begge blev valgt uden modkandidater.
 
Ad 8) Ingen indkomne forslag.
 
Ad 9) Evt. Marianne Geist foreslår at der også holdes udstillinger i Nexø. Dette tages op i bestyrelsen. John Olsen (JO) opfordrede Kunstforeningen til at komme med forslag til udsmykning af de nye rundkørsler. Regionskommunens Kunstråd skal høres, dvs. at det er dem, der bestemmer. JO havde set i avisen, at man efterlyser idéer. Dette tages ligeledes op i bestyrelsen.
 
ER takkede GHF for hendes store arbejde i Bornholms Kunstforening igennem 20 år. GHF har i mange tilfælde tegnet foreningen. ER overrakte GHF et gavekort til Det Kongelige Teater som velfortjent tak. Dette udløste stående bifald.
 
Herefter kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden. Generalforeningen afsluttedes kl. 19.45.
 
Derefter var der et musikalsk indslag med Joel Pepke, Henrik Salinas, Niels Jespersen og solist Mette Knudsen.
Så var der pizza og lidt at drikke, hvorefter kunstværkerne til udlodning blev præsenteret at ER og LSN og udlodningen blev foretaget.
 
Rønne, den 12. marts 2015
 
 
 
 
 
Christian Dohn, dirigent                                                                       Ulla-Lise Thim, referent
 
 
 
 
 
Bornholms Kunstforening - BKF // info@bornholmskunstforening.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net