Referat fra generalforsamling 2017
i
Bornholms Kunstforening.
Onsdag den 15.marts 2017 på Rønne Bibliotek
 
Formanden Erling Risager bød velkommen til de ca. 100 fremmødte og mødet blev indledt med en fællessang ”Godmorgen lille land”.
Derefter gik man over til at afvikle generalforsamlingen.
 
Dagsorden:
 1. Valg af  dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg til bestyrelsen er Ulla-Lise Thim og Jens Chr. Jacobsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år.
På valg som suppleanter er Annelie Hansen og Bo Johansen
Suppleanter vælges for 1 år.
 1. Valg af 2 revisorer:
På valg er Kirsten Sode og Bent Jacobsen
Revisorer vælges for 1 år
 1. Indkomne forslag (skal modtages senest 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet)
 2. Eventuelt
 
Ad 1)Bestyrelsen foreslog advokat Bjarne Olesen (BO) som dirigent.
BO blev valgt med akklamation.
BO konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og gennemgik dagsordenen som var i henhold til foreningens vedtægter.
 
Ad 2)Erling Risager forelagde bestyrelsens beretning for 2016. Se vedlagte skriftlige beretning.
Der var ingen bemærkninger fra salen til beretningen og trods dirigentens opfordring ingen oplæg til debat.
Beretningen godkendt med applaus.
 
 Ad 3) Leif Bruno Hansen gennemgik foreningsregnskabet for 2016 – regnskabet fremlagt i salen. (Vedføjes referatet)
Der blev spurgt om årsagen til faldet i kontingentindtægten. Det skyldes et fald på 35 i antallet af medlemmer.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 300 kr. årligt pr. medlem. Vedtoges.
 
Ad 5) Ulla-Lise Thim og Jens Chr. Jacobsen genvalgtes uden modkandidater.
Bestyrelsen ønskede at opsupplere bestyrelsen til de vedtægtsbestemte maksimalt 7 medlemmer og foreslog Pia Sandemose og Kim Kofod til de ledige poster.
Der var ikke yderligere kandidatforslag og de 2 nævnte valgtes.
Som suppleanter genvalgtes Annelie Hansen og Bo Johansen uden modkandidater.
 
Ad 6)Som revisorer genvalgtes Kirsten Sode og Bent Jacobsen. Ingen andre kandidatforslag.
 
Ad 7) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen
 
Ad 8) Under dette punkt orienterede Jens Chr. Jacobsen om bestyrelsens præliminære planer for en 5-dages tur til Berlin 1.-5.oktober 2017. Prisniveau 4000-4500 kr.
Mulighed for at medtage en gæst – et ikke-medlem ved manglende tilmeldinger. Der var ved en vejledende håndsoprækning ca. 30 medlemmer der udtrykte interesse, hvorfor bestyrelsen vil arbejde videre med rejseplanerne.
Ingen fra salen ønskede ordet.
 
Herefter kunne BO konstatere dagsordenen udtømt og afsluttede generalforsamlingen.
 
Erling Risager takkede dirigenten, revisorerne og pianisten.
 
Erling Risager og Ulla-Lise Thim gennemgik de indkøbte kunstværker til udlodning.
 
Herefter var der musikalsk underholdning ved  Mette Absalon og Henrik Salina.
Så serverede foreningen sandwich'es og der kunne købes drikkevarer til.
Aftenen afsluttedes med udlodning af i alt 15 værker.
 
 
 
Bjarne Olesen                                                                    Jens Chr. Jacobsen
  Dirigent                                                                               Referent
 

Referat fra generalforsamling i Bornholms Kunstforening
Onsdag den 16.marts 2016

Bornholms Bibliotek i Rønne
 
Før generalforsamlingen indledtes bød kunstforeningens formand Annelie Hansen velkommen og forsamlingen sang ”Velkommen, lærkelil!” akkompagneret af Joel Pepke.
 
Dagsorden:  1) Valg af dirigent
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelse: På valg er Erling Risager (modtager genvalg),
                               Søren Misfeldt (modtager genvalg), Annelie Hansen (modtager                                                                                    
                               valg som suppleant)
                               Lone Schiøtz Nielsen (bestyrelsens udøvende kunstner) er udtrådt
                               af bestyrelsen)
                          6)  Valg af 2 suppleanter: Bo Johansen og Annelie Hansen
                          7)Valg af 2 revisorer: Kirsten Sode og Bent Jacobsen
                          8) Indkomne forslag
                          9) Kunstforeningens fremtid
                          10)  Eventuelt
 
 
Ad 1) Christian Dohn blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.
Dirigenten bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt tidligere end foreskrevet i vedtægterne og at punkt 3 i dagsordenen var udeladt. Da ingen i forsamlingen protesterede resolverede dirigenten at generalforsamlingen kunne gennemføres med indføjelse af punktet vedrørende regnskabet.
 
Ad 2) Formanden Annelie Hansen præsenterede den siddende bestyrelse og fremførte bestyrelsens beretning (vedføjet).
Der var ingen bemærkninger til beretningen fra salen.
 
Ad 3) Leif Bruno Hansen gennemgik regnskabet for 2015 (vedføjet). Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra forsamlingen.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. Vedtoges efter lidt debat vedr. enkelt/par-medlemskab.
 
Ad 5) Dirigenten kunne fastslå, at der er 2 ledige bestyrelsesposter udover 2 poster hvor genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen har ingen forslag til nyvalg og der meldte sig ingen kandidater i forsamlingen, Sven Holst-Petersen blev foreslået som kunstnermedlem men han ønskede ikke at indtræde i bestyrelsen.
Der var genvalg til Erling Risager og Søren Misfeldt.
Der blev spurgt om bestyrelsen havde mandat til at supplere sig i det kommende år, det fremgår ikke af vedtægterne og dirigenten resolverede, at dette ikke var en mulighed.
 
Ad 6) Bo Johansen og Annelie Hansen blev valgt. Formanden oplyste at Anne-Lise Olsen var trådt ud som suppleant.
 
Ad 7) Kirsten Sode og Bent Jacobsen blev valgt som revisorer.
 
Ad 8) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til drøftelse på generalforsamlingen.
 
Ad 9) Annelie Hansen lagde op til en debat om foreningens fremtid. Medlemstallet er vigende og tilslutningen til udstillinger og andre arrangementer også faldende.
Der blev foreslået nedlæggelse af Kunstforeningen og Galleri Rasch og oprettelse af en ny forening.
Kunne man finde alternative udstillingsteder?
Der er stor konkurrence med flere udstillingssteder på Bornholm – det var der ikke da foreningen blev stiftet.
Mere samarbejde med Grønbechs Gaard, Gudhjem Museum og Svanekegaarden?
Dirigenten sammenfattede : Der synes at være en overvejende stemning i forsamlingen for at Bornholms Kunstforening fortsat skal eksistere. Der var applaus fra forsamlingen.
 
Ad 10) Der blev foreslået at foretage udlodning af kunst efter salg af lodder; det afvistes af andre.
Det fremførtes, at kunstforeningens udstillinger (hovedsagelig) skal være i Rønne, øens andre udstillingssteder er udenfor Rønne. 
 
Dirigenten kunne kl. 20 konstatere dagsordenen udtømt og afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og orden.
 
Annelie Hansen takkede dirigenten for veludført hverv.
 
Der var herefter musikalsk underholdning, pizza og lidt at drikke og endelig gennemgang af kunstværkerne til udlodning. Og så: Lodtrækning!.
 
 
             
        Christian Dohn, dirigent                          Jens Chr. Jacobsen, referent
 
 

Referat fra  ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORNHOLMS KUNSTFORENING, onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00.
Rønne Bibliotek, store mødesal.
DAGSORDEN:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse: På valg er Gertrud Hauch-Fausbøll (modtager ikke genvalg), Lone Schiøtz Nielsen (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter: Bo Johansen og Anne-Lise Olsen
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Indkomne forslag (skal modtages senest 3 dage før generalforsamlingen)
 9. Eventuelt
 
Erling Risager (ER) (formand) bød velkommen til ca. 140 fremmødte medlemmer, og der blev sunget ”Hilsen til forårssolen” akkompagneret af Joel Pepke.
 
Ad 1) Bestyrelsen foreslog Christian Dohn (CD) som dirigent. CD blev valgt uden modkandidat. CD konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og at dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter, hvorefter generalforsamlingen kunne begynde.
 
Ad 2) Erling Risager fremlagde bestyrelsens beretning for 2014. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev taget til efterretning. Beretning vedlagt.
 
Ad 3) Gertrud Hauch-Fausbøll (GHF) fremlagde det reviderede regnskab. Heller ikke her var der efterfølgende spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev godkendt. Regnskab vedlagt.
 
 
 
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret. Dette blev godkendt.
 
Ad 5) GHF og Lone Schiøtz Nielsen (LSN) afgår. GHF ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Leif Bruno Hansen (LBH) til nyt bestyrelsesmedlem. LSN og LBH blev valgt uden modkandidater.
 
Ad 6) Anne Lise Olsen og Bo Johansen blev genvalgt uden modkandidater.
 
Ad 7) Vagn Andersen og Preben Simonsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor Bent Jacobsen og Kirsten Sode, som begge blev valgt uden modkandidater.
 
Ad 8) Ingen indkomne forslag.
 
Ad 9) Evt. Marianne Geist foreslår at der også holdes udstillinger i Nexø. Dette tages op i bestyrelsen. John Olsen (JO) opfordrede Kunstforeningen til at komme med forslag til udsmykning af de nye rundkørsler. Regionskommunens Kunstråd skal høres, dvs. at det er dem, der bestemmer. JO havde set i avisen, at man efterlyser idéer. Dette tages ligeledes op i bestyrelsen.
 
ER takkede GHF for hendes store arbejde i Bornholms Kunstforening igennem 20 år. GHF har i mange tilfælde tegnet foreningen. ER overrakte GHF et gavekort til Det Kongelige Teater som velfortjent tak. Dette udløste stående bifald.
 
Herefter kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden. Generalforeningen afsluttedes kl. 19.45.
 
Derefter var der et musikalsk indslag med Joel Pepke, Henrik Salinas, Niels Jespersen og solist Mette Knudsen.
Så var der pizza og lidt at drikke, hvorefter kunstværkerne til udlodning blev præsenteret at ER og LSN og udlodningen blev foretaget.
 
Rønne, den 12. marts 2015
 
 
 
 
 
Christian Dohn, dirigent                                                                       Ulla-Lise Thim, referent
 


 
Referat fra ordinær generalforsamling i Bornholms Kunstforening
Mandag den 3.marts 2014
på Bornholms Centralbibliotek i Rønne
 
 
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelse: På valg er Jette Spangsby(modtager ikke genvalg) og Jens Chr. Jacobsen
    (modtager genvalg)       
6) Valg af 2 suppleanter: På valg er Marie Inoue (modtager ikke genvalg)    og Ulla-Lise Thim
    (modtager genvalg)     
 7) Valg af 2 revisorer
8) Indkomne forslag (skal modtages senest 3 dage før generalforsamlingen)
9) Eventuelt
 
Formanden Erling Risager bød velkommen til en fyldt sal og mødet indledtes med en fællessang ”Det er i dag et vejr” akkompagneret af Erling Bernhoff.
 
Ad 1) Bestyrelsen foreslår Bjarne Olesen(BO) som dirigent; denne vælges enstemmigt af forsamlingen. BO konstaterer generalforsamlingens lovlige indkaldelse og at dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter.
 
Ad 2) Erling Risager fremlægger bestyrelsens beretning for 2013. Der henvises til vedlagte skriftlige beretning. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen som således blev taget til efterretning.
 
Ad 3) Gertrud Hauch-Fausbøll gennemgik foreningens regnskab for 2013 – Kopi vedlagt. Bemærkede øgede udstillingsudgifter og ophøret af det kommunale tilskud til foreningen fra og med 2014.
GHF kunne oplyse, at medlemstallet aktuelt er 280. Et spørgsmål fra salen gik på at spare ved at anvende e-mail i kontakten med medlemmerne; det gør vi faktisk allerede.
Regnskabet blev godkendt.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingentet til 300 kr. årligt. GHF meddelte et særstandpunkt, var imod forhøjelse af frygt for et medlemsfrafald. ER, JS og AH anbefalede og begrundede ønsket om en forhøjelse – blandt andet det bortfaldne kommunale tilskud på ca.20.000 kr. årligt og husleje i forbindelse med udstillingerne – ca 34.000 kr. årligt til Galleri Rasch..
Annelise Molin advarede imod forhøjelse , anbefalede søgning af fondsmidler. Forslaget gik til afstemning, vedtoges med kun 4 stemmer imod.
 
Ad 5) JS afgår. JCJ genvælges. Bestyrelsen foreslår Ulla-Lise Thim valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Hun vælges uden modkandidater.
 
Ad 6) Bestyrelsen foreslår Annelise Olsen og Bo Johansen valgt som suppleanter. De vælges uden modkandidater.
 
Ad 7) Erling Vagn Andersen og Preben Simonsen har begge – i deres fravær - meddelt at de modtager genvalg. De vælges uden modkandidater.
 
Ad 8) Formanden kan oplyse at der ikke er indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.
 
Ad 9) Annelie Hansen – webmaster - gør reklame for foreningens hjemmeside og efterspørger forslag til rejsemål for foreningens kunstture.
Karin Høj Christensen foreslår at bruge centralbiblioteket og/eller Bornholms Museum til udstillinger for at spare på lejeudgifterne. ER kan svare, at der ikke er tilfredsstillende plads og tid til foreningens udstillinger. AH nævner gangarealer på Bornholms Hospital som et muligt udstillingssted. Her vil der bl.a. være forsikringsproblemer. Annelise Molin peger på et øget samarbejde med Svanekegården og Gudhjem Museum.
 
Dirigenten kunne herefter konstatere at dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen afsluttet.
 
ER afsluttede generalforsamlingen med at takke Jette Spangsby for mange års engageret bestyrelsesarbejde og overrakte hende et gavekort til indkøb af kunst. Jette Spangsby takkede – synes det var tid at trække sig.
Marie Inoue takkedes for sin indsats, bl. a. med fotograferingsopgaver.Endelig var der tak til dirigent og revisorer.
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.45.
 
Herefter et musikalsk indslag ved 2 dygtige unge piger der spillede bratch og tværfløjte.
Så var der pizza og noget at drikke.
Kunstværkerne til udlodning blev præsenteret af Erling Risager med Lone Schiøtz som assistent og derefter kunne udlodningen finde sted.
 
19.marts 2014
 
 
 
 Bjarne Olesen, dirigent                                  Jens Chr. Jacobsen, referent

Referat fra ordinær generalforsamling i Bornholms Kunstforening.
Tirsdag den 9.april 2013
på Rønne Bibliotek
 
Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.   Kontingent, foreslås uændret ( 250 kr  og  125 kr. for unge under 25 år)
5.   Valg af bestyrelse: Erling Risager, som modtager genvalg; Svend Huth Meyer,
       modtager ikke genvalg; Inger Emmery-Funch, modtager ikke genvalg. Tommy
       Kaas ønsker at udtræde.
6.   Valg af 2 suppleanter
7.   Valg af 2 revisorer
8.   Indkomne forslag (skal modtages senest 10 dg. før generalforsamlingen)
9.   EVT.
 
Der var mødt ca. 170 medlemmer af Kunstforeningen.
Velkomst ved Kunstforeningens formand Inger Emmery Funch.
Fællessang  ”18 svaner” med akkompagnement af Joel Pepke.
 
Herefter kunne generalforsamlingen begynde.
 
Ad 1) Som dirigent valgtes Per Jensen (PJ). PJ kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Som referent Jens Chr. Jacobsen.
 
Ad 2) Formanden Inger Emmery Funch (IEF) fremlagde årsberetningen – vedlagt referatet.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen fra forsamlingen.
 
Ad 3) Foreningens kasserer Gertrud Hauch-Fausbøll (GHF) gennemgik foreningens regnskab for 2012 – vedlagt referatet.
Forsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 250 kr. og 125 kr. for unge under 25 år. Forslaget enstemmigt vedtaget.
 
Ad 5) Der var genvalg til Erling Risager. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen Annelie Hansen, Lone Schiøtz Nielsen og Søren Misfeldt. Der var ingen kandidatforslag fra forsamlingen. Bestyrelsens kandidater blev således valgt.
 
Ad 6) Bestyrelsen foreslog Marie Inoue og Ulla-Lise Thim. Ingen forslag fra salen.
Bestyrelsens kandidater blev således valgt.
 
Ad 7) Der var genvalg til foreningens 2 revisorer Erling Vagn Andersen og Preben Simonsen uden modkandidater.
 
Ad 8) IEF kunne meddele, at der ikke var indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
Ad 9) Der var et spørgsmål til Regionskommunens tilskud til Kunstforeningen;
fortsætter det? GHF kunne kun svare at foreningen har fået det kommunale tilskud for 2013.
GHF holdt en smuk takketale for den afgående formand igennem 15 år IEF og overrakte en gave fra Kunstforeningen – et tryk af Maria Thorsen.
Erling Risager takkede Svend Huth Meyer for hans indsats som kunstnermedlem af bestyrelsen og overrakte et gavekort.
Tommy Kaas, som ønskede at udtræde af bestyrelsen var ikke tilstede.
Jens Chr. Jacobsen oplyste forsamlingen om årets rejseplaner: En 4-dages tur til ”Fyn og omegn” fra 27. – 30.september.
GHF opfordrede medlemmerne til at oplyse om nye eller ændrede e-mail adresser.
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og afsluttede generalforsamlingen.
 
IEF holdt en kort afskedstale, takkede for hyldesten og takkede dirigenten for veludført arbejde.
 
Der var herefter et meget veloplagt musikalsk indslag ved J@ZZZ_MJU:ZIK
Så var der pause med pizza og drikkevarer.
Herefter gennemgang af kunstværkerne til udlodning ved Erling Risager, hjulpet af Annelie Hansen; og endelig udlodningen under forsamlingens suk og jubeludbrud.
 
15.april 2013.    
 
Per Jensen, dirigent                                                  Jens Chr. Jacobsen, referent                                                            
 

Referat fra generalforsamling 2012
i
Bornholms Kunstforening
 
Torsdag den15.marts 2012
Rønne Bibliotek
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2011
 3. Revideret regnskab for 2011
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gertrud Hauch-Fausbøll og Tommy Kaas.
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Indkomne forslag, modtaget inden 8.marts
 9. Eventuelt
 
Der var mødt ca. 150 personer  til generalforsamlingen på Rønne Bibliotek.
Formanden for Bornholms Kunstforening Inger Emmery-Funch bød velkommen og inden generalforsamlingen sang vi ”En vår er kommen” akkompagneret virtuost af Joel Pepke ved flyglet.
 
Ad 1) Bestyrelsen foreslog advokat Christian Dohn (CD) som dirigent. Det skete uden modkandidater. Med kommentaren ”det skete så pludseligt” konstaterede CD at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsordenen ifølge vedtægterne.
Valg af stemmetællere kun hvis behovet opstår under afviklingen af dagsordenen.
 
Ad 2) Inger Emmery-Funch præsenterede foreningens bestyrelse og aflagde beretning om foreningens virke i 2011. (kopi af den skriftlige beretning vedlagt).
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen fra forsamlingen hvorfor
beretningen godkendtes med applaus.
 
Ad 3) Foreningens kasserer Gertrud Hauch-Fausbøll gennemgik det reviderede regnskab (kopi vedlagt). Revisionen var sket uden anmærkninger. Forsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent  kr. 250 for 2013. Vedtoges.
 
Ad 5) Formanden kunne oplyse, at Gertrud Hauch- Fausbøll og Tommy Kaas begge stillede op til genvalg. Bestyrelsen efterlyste – forgæves - yngre kandidater. Begge genvalgtes uden modkandidater.
 
Ad 6) Der var genvalg til de 2 suppleanter Annelie Hansen og Marie Inoue.
 
Ad 7) Forsamlingen foreslog genvalg til de 2 revisorer Erling Vagn Hansen og Preben Simonsen. Revisorerne var ikke til stede, forventes at modtage valget.
 
Ad 8) Formanden kunne meddele, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
Ad 9) Sekretæren kunne som svar til Erling Vagn Andersen oplyse, at han blev valgt til revisor på generalforsamlingen 26/4 1982. Foreningen havde på det tidspunkt 141 medlemmer, kontingentet var 75 kr. og der var indkøbt kunst til udlodning for 1416 kr. + indramning for 1000 kr.
Annelie Hansen spurgte om der var tilfredshed med udstillingen i Nordeas vindue i Snellemark. Der var positive tilkendegivelser fra forsamlingen.
Annelie Hansen fik forsamlingens tilslutning til at bestyrelsen fremover løbende vil lægge fotografier af indkøbte kunstværker på hjemmesiden.
 
CD kunne konstatere dagsordenen udtømt og afslutte generalforsamlingen kl. 19.34.
 
Så var der musikalsk indslag, barokmusik ved Hans Askov og barokensemblet.
Herefter pause hvor kunstforeningen bød på en sandwich og der var mulighed for at købe øl,vin eller vand.
 
Så gennemgik Erling Risager kunstværkerne til udlodning og derefter kom så endelig aftenens højdepunkt, udlodningen af i alt 19 værker. Maud Westh var ”lykkens gudinde”.
 
20.marts 2012
 
                                Christian Dohn, dirigent                 Jens Chr. Jacobsen,referent
 

Referat fra generalforsamling 2011
i
Bornholms Kunstforening
Tirsdag den 15.marts 2011 på Rønne Bibliotek.
Dagsorden:
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
        3.     Bestyrelsens beretning.
 1. Revideret regnskab for 2010.
 2. Kontingent. Uændret.
 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Jens Chr. Jacobsen og Jette Spangsby. Vi foreslår genvalg.
 4. Valg af 2 suppleanter. Annelie Hansen vil gerne fortsætte. Martin Thaulow er stoppet.
 5. Valg af 2 revisorer.
         9.Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag, den 8. marts).
       
        10.Eventuelt.
 
Der var mødt ca. 170 personer til aftenens generalforsamling.
Formanden for Bornholms Kunstforening Inger Emmery-Funch bød velkommen med et lille forårsdigt og inden starten på generalforsamlingen blev der afsunget en fællessang ”Den blå anemone” med klaverakkompagnement ved Joel Pepke.
 
Ad 1) Bestyrelsen foreslog Jens Løchte(JL) som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og dagsorden.
 
Ad 2) Som stemmetællere valgtes Lis Bech og Fritz Olsen.
 
Ad 3)  Inger Emmery-Funch  præsenterede foreningens bestyrelse og aflagde beretning  om foreningens virke siden sidste generalforsamling. (Kopi af formandsberetningen vedlægges).
Der var ingen kommentarer til beretningen som dermed godkendtes.
 
Ad 4) Gertrud Hauch-Fausbøll gennemgik det reviderede regnskab for 2010 (vedlægges). Revisionen var anmærkningsfri. Forsamlingen godkendte regnskabet.
Jette Spangsby henstillede til forsamlingen, at så mange som muligt oplyser foreningen om deres mail-adresse så vi kan reducere portoudgifterne.
 
Ad 5) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette vedtog forsamlingen. Inger Emmery-Funch oplyste om det nedsatte kontingent på 125 kr. for unge under 25 år.
 
Ad 6) På valg var Jette Spangsby og Jens Chr. Jacobsen. Begge var villige til genvalg og begge blev genvalgt uden modkandidater.
 
Ad 7) Annelie Hansen blev genvalgt som suppleant og på bestyrelsens forslag blev Marie Inoue nyvalgt som suppleant.
 
Ad 8) Erling Vagn Hansen og Preben Simonsen genvalgtes som revisorer.
 
Ad 9) Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
Ad 10) Erling Vagn Hansen efterlyste gamle regnskaber fra foreningens første år, ville gerne se dem hvis de er bevarede. Jens Chr. Jacobsen opbevarer foreningens arkivalier og vil søge efter regnskaberne.
 
Generalforsamlingen kunne afsluttes kl. 19.45, idet Jens Løchte takkede forsamlingen for god opførsel og formanden takkede dirigenten for veludført hverv.
 
Herefter var der et musikalsk indslag – Andreas Harteg spillede klaverstykker af E. Grieg.
 
Efter pausemed sandwich og lidt at drikke præsenterede Kjeld Petersen, DR Bornholm et kulturprojekt som Statens Kunstfond i samarbejde med Danmarks radio vil lancere fra 21/3. Der efterspørges i første omgang  forslag til placering af 3 større kunstværker (pris 1,5 mill.kr. pr.stk.)i Danmark.
 
 Erling Risager præsenterede de kunstværker som var indkøbt til udlodning.
Herefter fulgte så udlodningen med Jytte Bræstrup Karlsen som ”lykkens  gudinde”.
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig uændret.
 
21.marts 2011
 
 
 
Jens Løchte, dirigent                                                                                             Jens Chr. Jacobsen,referent

Referat fra ordinær generalforsamling i Bornholms Kunstforening

 

Tirsdag den 16.marts 2010

Bornholms Centralbibliotek

 

 

Til generalforsamlingen var mødt ca. 180 medlemmer af kunstforeningen.

Formanden Inger Emmery-Funch bød velkommen med at læse lidt af et digt af Peter Poulsen og vi sang ”Når vinteren rinder i grøft og i grav” til Joel Pepkes akkompagnement.

 

Herefter gik man over til afviklingen af generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Revideret regnskab, 2009
 5. Kontingent
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erling Risager, Svend Huth Meyer og Inger Emmery-Funch. Alle tager imod genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 9.marts)
 10. Eventuelt

 

 

Ad 1) Bestyrelsen foreslog – ikke overraskende - advokat Christian Dohn (CD) som dirigent. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, CD takkede for valget.

CD bekræftede den korrekte indvarsling af generalforsamlingen i henhold til vedtægterne for Bornholms Kunstforening og konstaterede at den udsendte dagsorden også var ifølge vedtægterne.

CD noterede sig at foreningens sekretær Jens Chr. Jacobsen førte referat.

 

Ad 2) Til stemmetællere valgtes Fritz Olsen og Annelise Molin.

 

Ad 3) Formanden Inger Emmery-Funch fremlagde foreningens årsberetning – den skriftlige beretning er vedføjet referatet.

CD efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til beretningen fra forsamlingen; da der ingen var var beretningen at betragte som godkendt – med applaus.

 

Ad 4) Foreningens kasserer Gertrud Hauch-Fausbøll gennemgik foreningens reviderede regnskab for 2009 som var omdelt i salen. Carl Reuss bemærkede at ”driftsresultat 2008” rettelig skulle være ”driftsresultat 2009”. J. Chr. Jacobsen indstillede til medlemmerne at meddele foreningsbestyrelsen en eventuel e-mail adresse – det sparer portoudgifter. Inger Guld efterlyste oplysning om foreningens e-mail adresse.

Med disse små kommentarer godkendtes regnskabet.

 

Ad 5) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 250 kr. årligt. Dog foreslås et ungdomskontingent på 125 kr. årligt for unge under 25 år; motiveret af ønsket om at få flere unge medlemmer. Carl Reuss fandt ikke at forslaget helt fulgte foreningens vedtægter; dette tilbagevistes af dirigenten, idet vedtægterne ifølge § 3 giver mulighed for  at fastsætte et lavere kontingent for ”unge under uddannelse”. CD fandt denne passus tilstrækkeligt dækkende for forslaget som derefter blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 6) Der var genvalg til Inger Emmery-Funch, Erling Risager og Svend Huth-Meyer uden modkandidater.

 

Ad 7) Genvalg til Martin Thaulow og Annelie Hansen – ingen modkandidater.

 

Ad 8) Genvalg til Erling Vagn Andersen og Preben Simonsen.

 

Ad 9) Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen ikke havde modtaget nogen forslag til drøftelse på årets generalforsamling inden den fastsatte frist 9/3 2010 – en frist som CD fandt meget kort.

 

Ad 10) Lone Thrane bemærkede, at der var flere foreningsgeneralforsamlinger netop på denne aften; det var ærgerligt.

Formanden kunne svare, at datoen for Kunstforeningens generalforsamling har været kendt lige siden 20.marts 2009. Da vi skal leje os ind på Centralbiblioteket er vi ” tidligt ude”. Vi skal dog gøre vores til at få ”spredt” de ”kulturelle” generalforsamlinger.

 

Dirigenten Christian Dohn fandt herefter dagsordenen udtømt og nedlagde sit hverv, idet han takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og der var applaus.

 

Der var herefter traditionen tro et musisk indslag, i år ved en klavertrio med Hattie Andersen, Hans Askov og Michael Berg.

Så bød foreningen på en sandwich hvortil der kunne købes vin, øl og vand.

 

Erling Risager og Tommy Kaas præsenterede efter pausen kunstværkerne som var til udlodning.

Og så kom øjeblikket alle ventede på, årets udlodning! Udtrækningen gik på omgang rundt i salen.

 

 

 

28.marts 2010                                            Christian Dohn                           Jens Chr. Jacobsen

                                                                      Dirigent                                          Referent

 


Referat fra ordinær generalforsamling i Bornholms Kunstforening

 

Onsdag den 18.marts 2009

Bornholms Centralbibliotek

 

Der var som vanligt en fyldt sal på biblioteket, vel knap 200 deltagere i generalforsamlingen.

Foreningens formand Inger Emmery-Funch bød velkommen og citerede et lille digt af den svenske forfatter Edith Södergran. Derefter fællessang, ”Det er i dag et vejr” af Ludvig Holstein til Joel Pepkes meget oplagte akkompagnement.

 

Herefter kunne generalforsamlingen afvikles i henhold til den udsendte dagsorden – se denne.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes – efter bestyrelsens forslag – advokat Christian Dohn (CD).

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling ved annonce i Bornholms Tidende og ved skriftlig indbydelse til foreningens medlemmer.

Dagsordenen fandtes i overensstemmelse med foreningens gældende vedtægter.

Referent: Foreningens sekretær Jens Chr. Jacobsen.

 

Ad 2) Som stemmetællere valgtes Fritz Olsen og Søren Sillehoved.

 

Ad 3) IEF aflagde bestyrelsens beretning for 2008, indledte med at præsentere den siddende bestyrelse. Fraværende var Jun-Ichi Inoue og Jette Spangsby. Der henvises til den vedlagte skriftlige beretning. Supplerende orienterede formanden om  2 kommende udstillinger, en udstilling med cubanske malere i uge 24- 26 og en udstilling med Vibeke Glarbo på Svanekegården fra 12/7 2009. Desuden planlægges en kunstrejse til Midtjylland  25.-28.september 2009.

Der var ingen kommentarer fra forsamlingen til formandens beretning som blev godkendt med applaus.

 

Ad 4) Foreningens kasserer Gertrud Hauch-Fausbøll gennemgik det reviderede regnskab for 2008 – vedlagt. Årets resultat er et underskud på 6.590 kr.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer fra salen.

 

Ad 5) På bestyrelsens forslag bliver kontingentet i 2010 uændret 250 kr. pr. medlem.

 

Ad 6) Formanden indledte med at orientere om, at Svend Huth Meyer har erstattet Jun-Ichi Inoue som er udtrådt af bestyrelsen på grund af sygdom.

Der skal herefter vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, idet Gertrud Hauch-Fausbøll og Jette Kolds bestyrelsesperiode er udløbet. Gertrud Hauch-Fausbøll er villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Gertrud Hauch-Fausbøll og nyvalg af Tommy Kaas.

Dirigenten spørger forsamlingen om der er andre kandidater til de ledige bestyrelsesposter. Dette er ikke tilfældet og bestyrelsens kandidater er dermed valgt.

 

Ad 7) Bestyrelsen foreslår Martin Thaulow og Annelie Hansen som suppleanter og disse vælges uden modkandidater.

 

Ad 8) Bestyrelsen – og forsamlingen – foreslår genvalg til Erling Vagn Andersen og Preben Simonsen. De er valgt.

 

Ad 9) Der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

 

Ad 10) Anette Zimmermann forespørger om ikke korrespondancen imellem bestyrelse og medlemmer kan foregå pr. e-mail for derved at spare porto. Gertrud Hauch-Fausbøll svarer, at ca. 100 medlemmer har oplyst en mailadresse, vi modtager fortsat gerne oplysning om mailadresser. Trykte invitationer til udstillinger må stadig udsendes pr. bud eller post.

 

Der var ikke andre i forsamlingen der ønskede ordet og dirigenten kunne herefter kl. 19.40 konstatere dagsordenen udtømt og sluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og orden og ”udvist charme”.

 

Bestyrelsesformanden takkede Christian Dohn for udført ledelse af Generalforsamlingen.

 

Herefter var der musikalsk indslag med obo-spil ved Michael Juul Hammerlund.

 

Så var foreningen vært ved en sandwich hvortil der kunne købes vin, øl eller vand.

 

Efter en præsentation af de indkøbte kunstværker ved Erling Risager sluttede aftenen med udlodning blandt de tilstedeværende medlemmer af kunstforeningen.

 

 

 

 

 

Rønne, den 25.marts 2009.

 

 

 

Christian Dohn                                                                        Jens Chr. Jacobsen

   Dirigent                                                                                        Referent


Referat fra ordinær generalforsamling i Bornholms Kunstforening

 

Tirsdag den 1.april 2008

Bornholms Centralbibliotek.

 

 

 

Til generalforsamlingen var mødt de sædvanlige ca. 200 mennesker, heraf ca.150 medlemmer.

Foreningens formand Inger Emmery-Funch bød velkommen med et lille forårsdigt af

Jørgen Boberg.

Der var herefter traditionen tro en fællessang, Frank Jægers ”April,april” til Joel Pepkes akkompagnement.

 

Herefter kunne generalforsamlingen indledes i henhold til den udsendte dagsorden.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes – efter bestyrelsens forslag - advokat Christian Dohn (CD) med forsamlingens applaus. CD takkede for tilliden.

Dirigenten takkede for valget og kunne herefter konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling ved annonce i Bornholms Tidende og ved skriftlig indbydelse til medlemmerne. CD efterlyste dog en datering af indbydelsen til medlemmerne.

Dagsordenen blev konstateret i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Referent: Foreningens sekretær Jens Chr. Jacobsen.

 

Ad 2) Som stemmetællere valgtes Jan Egelund og Svend Holst Petersen.

 

Ad 3) Inger Emmery-Funch aflagde bestyrelsens beretning for 2007 – se vedlagte kopi af beretningen. Formanden supplerede med at oplyse om de store forhøjelser af udgiften til leje af Rasch´pakhus som vi forventer; med de konsekvenser det vil få for den fremtidige udstillingsvirksomhed. Der var ingen bemærkninger til beretningen som herefter kunne godkendes med forsamlingens bifald.

 

Ad 4) Foreningens kasserer Gertrud Hauch-Fausbøll gennemgik regnskabet for Bornholms Kunstforening 2007.Årets resultat var et overskud på 5.945kr. Regnskabet vedlægges. Regnskabet er revideret af foreningens 2 revisorer. Dirigenten spurgte revisorerne – som begge var tilstede – om de havde bemærkninger. Dette var ikke tilfældet. Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål fra forsamlingen og kunne herefter betragtes som godkendt.

 

Ad 5) Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 250kr. Der blev ikke stillet andre forslag, så kontingentet for 2009 bliver kr.250.

 

Ad 6) På valg er Jette Spangsby og Jens Chr. Jacobsen hvis 3-års valgperiode er udløbet. Bestyrelsen foreslår genvalg og der er på dirigentens forespørgsel til forsamlingen ingen andre forslag til kandidater til bestyrelsen. Begge kandidater modtager genvalg.

Ved et forberedende møde inden generalforsamlingen er dirigenten Christian Dohn blevet opmærksom på, at bestyrelsesmedlem Jun Ichi Inoue som blev indvalgt i bestyrelsen i 2004 ikke fik sin bestyrelsespost fornyet ved generalforsamlingen i 2007. Dirigenten forespørger derfor generalforsamlingen om den kan godkende, at Jun Ichi-Inoue fortsat er bestyrelsesmedlem indtil udløbet af hans 2. periode i 2010.

Forsamlingen accepterer umiddelbart dette.

 

Ad 7) Som suppleanter genvælges Karl Blem Bidstrup og Svend Huth Meyer uden modkandidater.

 

Ad 8) Der var genvalg til revisorerne Erling Vagn Andersen og Preben Simonsen.

 

Ad 9) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til drøftelse på årets generalforsamling.

 

Ad 10) Hanne Mailand indstillede til bestyrelsen at være opmærksom på dato og tidspunkt for fernisager på egne og andres udstillinger. Der har i det forløbne år været flere sammenfald, ikke blot på dato men også på klokkeslæt.

Inger Emmery-Funch kunne meddele, at bestyrelsen er opmærksom på problemet og søger så vidt det overhovedet er muligt at undgå sammenfald.

 

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Inger Emmery-Funch takkede Christian Dohn for arbejdet som dirigent.

 

Der var herefter musikalsk underholdning ved Hattie Andersen, Hans Askou og Flemming Berg.

 

Efter en pause hvor der blev serveret sandwiches – sponsoreret af Di-Ba Bank – gennemgik Erling Risager de 18 kunstværker til udlodning  og derefter fandt udtrækningen af de heldige vindere sted.

 

 

 

 

Rønne, den 16.april 2008

 

 

Christian Dohn                                                                                   Jens Chr. Jacobsen

    Dirigent                                                                                                 Referent


  Referat fra ordinær generalforsamling i Bornholms Kunstforening

Mandag den 19.marts 2007

Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

 

 

Til generalforsamlingen var mødt godt 200 personer.

Formanden Inger Emmery-Funch bød velkommen og læste et lille digt af Herman Bang.

Der var derefter fællessang ”Jeg ved hvor der findes en have så skøn” med avanceret akkompagnement af Joel Pepke ved flygelet.

 

Herefter indledtes generalforsamlingen.

 

Ad 1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog – som sædvanligt – advokat Christian Dohn. Der blev ikke bragt andre kandidater i forslag og Chr. Dohn var valgt med forsamlingens applaus.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i . h. t. vedtægterne ved annoncering i Bornholms Tidende og ved udsendelse af skriftlig invitation til medlemmerne.

Dagsordenen konstateredes også at være i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Som referent: Foreningens sekretær Jens Chr. Jacobsen.

 

Ad 2) Valg af 2 stemmetællere.

Her valgtes Fritz Olsen og Arne Hansen.

 

Ad 3) Bestyrelsens beretning

Der henvises til bestyrelsens skriftlige beretning som blev oplæst af Inger Emmery-Funch. Vedlægges referatet.

Dirigenten efterlyste uddybende spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Der var ingen.

Beretningen godkendtes med bifald fra salen.

 

 Ad 4) Det reviderede regnskab

Regnskabet for 2006 blev fremlagt af foreningens kasserer Gertrud Hauch-Fausbøll. Revision var udført af foreningens 2 revisorer uden bemærkninger.

Regnskabet udviste et meget beskedent driftsunderskud på kr. 948.- .

Der blev gjort opmærksom på portoudgifterne som holdes nede ved hjælp fra bestyrelsesmedlemmerne som bringer post ud i store dele af Rønne by. En yderligere besparelse kræver anvendelse af e-mail til udsendelse af nyhedsbreve m.m. Se pkt. 10.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

Kopi af regnskabet vedlægges.

 

Ad 5) Kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kr. 250,- for 2008. Ingen andre forslag. Et medlem spurgte om det var et husstandsmedlemskab. Dirigenten kunne med henvisning til vedtægterne oplyse, at det var et personligt medlemskab med ”gratis adgang for medlemmets ægtefælle og børn under 16 år” til foreningens udstillinger m.m.

Kontingentet vedtaget uændret.

 

Ad 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Inger Emmery-Funch og Erling Risager var på valg. Begge var villige til genvalg og genvalgtes med applaus uden at andre kandidater var bragt i forslag.

 

Ad 7) Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter genvalgtes Svend Huth Meyer og Karl Blem Bidstrup.

 

Ad 8) Valg af 2 revisorer

Der var genvalg af Erling Vagn Andersen og Preben Simonsen.

 

Ad 9) Indkomne forslag

Inger Emmery- Funch kunne meddele, at bestyrelsen har modtaget et mundtligt forslag om at medlemmer med forfald ved generalforsamlingen kan afgive fuldmagt til et andet medlem eller bestyrelsen til at afgive stemme og deltage i udlodningen af kunst.

Chr. Dohn bemærkede, at forslaget ikke var nævnt i dagsordenen og ikke forelå i skriftlig form ved generalforsamlingen.

Formanden  meddelte, at bestyrelsen vil udarbejde et forslag vedr. afgivelse af fuldmagt og bringe det til afstemning blandt alle foreningens medlemmer; formentlig i forbindelse med eftersommerens nyhedsbrev.

 

Ad 10) Eventuelt

Et medlem støttede indførelsen af e-mail som kommunikationsmiddel mellem bestyrelse og medlemmer.

Gertrud Hauch-Fausbøll meddelte, at bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at oplyse deres e-mailadresse. Foreløbig har kun ca. 20 medlemmer gjort det, så opfordringen gentages.

Inger Emmery-Funch oplyste, at hun på foreningens vegne havde skrevet til Regionskommunen og til Rønne Handelsstandsforening vedr. Jun-Ichi Inoue’s ”Tidssten” på Store Torv i Rønne som ikke respekteres men nærmest drukner i cafe og handelsboder og ikke ordentlig renholdes.

Et medlem udtalte en tak til den siddende bestyrelse for deres store arbejde. Forsamlingen klappede.

 

Dirigenten Chr. Dohn kunne herefter konstatere at dagsordenen var udtømt og afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro, ”værdighed og megen charme”.

 

Formanden takkede dirigenten.

 

Der var herefter musikalsk underholdning ved Carsten Lund, klaver, Erik Lindblad,bas og en 3. musiker på trommer. Svenske populære toner.

 

Efter pause med sandwich’es og vin/øl/vand præsenterede Erling Risager og Karl Blem Bidstrup kunstværkerne til udlodning og aftenen afsluttedes med kunstlodtrækningen.

 

 

 

 

Rønne, den 21.marts 2007

 

 

 

Christian Dohn                                                                                   Jens Chr. Jacobsen

  Dirigent                                                                                                 Referent

 

 


 
Bornholms Kunstforening - BKF // info@bornholmskunstforening.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net