VEDTÆGTER 
 

Vedtægter BK

BORNHOLMS KUNSTFORENING - Vedtægter 1983
§1
Bornholms Kunstforening har til formål at fremme interessen for den bildende kunst på Bornholm

§ 2
Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver mand eller kvinde der er fyldt 18 år

§ 3
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
For unge under uddannelse kan fastsættes et lavere kontingent med fuld medlemsret.

§ 4
Når medlemstallet udgør mindst 200, kan der henlægges af det årlige kontingent 10 % til et fond, der af bestyrelsen kan anvendes til indkøb af kunstværker eller værdigevinster. De her til anvendte årlige beløb må ikke overstige 50 % af det forudgående årskontingent.

§ 5
Hvert medlemskab giver gratis adgang for èn person til foreningens udstillinger og andre arrangementer.

Medlemskab som aktivt medlem giver tillige gratis adgang for medlemmets ægtefælle og børn under 16 år.

Bestyrelsen kan uanset foranstående bestemme, at også medlemmerne skal betale èntre ved særlige arrangementer.

§6
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer til et regnskabsårs udløb. Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke ham/hende.

§7
Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold, og dens på lovlig vedtagne beslutninger og dispositioner forpligter foreningen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf 1 skal være udøvende kunstner. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år, dog således, at der på hvert års ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2, 2, og 3 (evt. 1 eller 2) medlemmer – eventuelt efter lodtrækning.

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Genvalg af bestyrelse og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selvformand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,når mindst halvdelen, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstform.) stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivendheder inden for foreningen.

§ 8
Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand i forening med kassereren, eller ved underskrift af formanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden i forening med kassereren eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan foreningen kun tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9
Foreningens regnskabsår er perioden 1. januar til 31. december.

§ 10
Revisionen består af 2 af generalforsamlingen for 1 år valgte medlemmer.

§ 11
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen,der afholdes på Bornholm, indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i de Bornholmske dagblade og ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. I sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke træffe bindende beslutning.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til foreningens formand senest 3 dage efter, at generalforsamlingen er indvarslet. Stemmeret kan kun udøves af aktive medlemmer, jvf. § 2 stk. 1. Hvert aktivt medlem kan udover egen stemme afgive 1 stemme i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 12
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent
b. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Valg af bestyrelse og suppleanter, jvf. § 7.
f. Valg af revisorer, jvf. § 10.
g. Indkomne forslag.
h. Eventuelt.

§13
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det medangivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde.

§14
Forandringer i disse love kanske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varselindkalde en ny generalforsamling. Hvis også ¼ af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§15
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves,at mindst 5/6 af de mødte stemmer derfor. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

På generalforsamlingen vælges samtidig ved simpel stemmeflertal en eller flere likvidatorer.

Foreningens nettoformue, efter at al gæld er betalt, tilfalder Bornholms Museum.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Rønne den 25. november 1969, som ændret den 23.november 1978, den 26. april 1982og den 14. april 1983.
Bornholms Kunstforening - BKF // info@bornholmskunstforening.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net